Riktig øremerkede husdyr er verdier. Levende verdier. Ikke bare er dyra bondens produksjonsmiddel; de betyr også næring, vekst og liv for husdyreieren, samfunnet og forbrukeren.

Regler for øremerking av småfe

Siden 1936 har vi i OS ID bidratt til å sørge for sikker identifikasjon av husdyr. Dette er et ansvar som forplikter, fordi øremerket er dyrets identitetsbærer for eier, meierier, slakterier, rådgivningstjenester, veterinærer og myndigheter. Merkets eierkode og dyrets individnummer inngår i all dataflyt mellom disse aktørene.

Nettopp derfor er det så viktig at du som produsent merker dyra dine med riktige opplysninger. Og det er slett ikke vanskelig! Her får du en kjapp oversikt over reglene for merking av småfe.

Sau født på egen gård

Lam skal merkes med ett visuelt og ett elektronisk øremerke i løpet av 30 dager etter fødselen. Disse øremerkene kalles opprinnelsesmerker.

BEGGE OPPRINNELSESMERKENE SKAL PREGES MED:
1) Mattilsynets kode MT NO
2) En dyreholdsidentifikator (7 siffer)
3) Dyrets individuelle identifikasjonskode/individnummer (5 siffer)
Det første sifferet i identifikasjonskoden skal være det siste sifferet i det årstallet lammet er født. Lam født i 2017 vil dermed ha 7 som det første av fem siffer i denne koden.

BRUK ALLTID ÅRETS ØREMERKER
Man bryter altså merkeforskriften dersom man bruker fjorårets merker på årets lam. Slik feilmerking kan også føre til feil avregning av slaktedyr. Øremerket blir brukt som hjelpemiddel i forbindelse med kategorisering av slaktedyr, og klassifisøren får forslag på om dyret er lam, ung sau eller sau ut fra øremerket. Feil merking kan på den måten bety økonomisk tap for deg som leverandør. Bestill derfor gjerne så mange øremerker at du har en liten buffer dersom noen av lamma skulle miste merket sitt.

Regler for øremerking av småfe

Det er valgfri farge på opprinnelsesmerkene, med unntak av hvitt og lakserødt, som ikke skal benyttes til opprinnelsesmerker, og lilla, som er forbeholdt kåra værlam.

Dagens regelverk krever elektronisk øremerking av småfe, men lam som skal slaktes før de er 12 måneder, er unntatt dette kravet. Lam som skal slaktes før de er 12 måneder, må likevel merkes. Se merkeforskriften for regelverk for dette.

Geiter født på egen gård

Kje skal i løpet av 30 dager etter fødselen merkes med enten ett visuelt øremerke i hvert øre eller ett visuelt øremerke i det ene øret og ett elektronisk øremerke i det andre. Disse øremerkene kalles opprinnelsesmerker.

BEGGE OPPRINNELSESMERKENE SKAL PREGES MED:
1) Mattilsynets kode MT NO
2) Enten ditt produsentnummer (8 siffer), eller dyreholdsidentifikator (7 siffer)
3) Dyrets individuelle identifikasjonskode/individnummer (4 eller 5 siffer).

NB: Det kreves ikke individuell identifikasjonskode på øremerker til kje som føres til slakt, og som ikke skal føres ut av Norge.

Regler for øremerking av småfe

Det er valgfri farge på opprinnelsesmerkene, med unntak av hvitt og lakserødt, som ikke skal benyttes til opprinnelsesmerker, og lilla, som er forbeholdt kåra bukk-kje.

Det er ikke krav om elektronisk merking av geit, med unntak av geiter født i 2010 og senere som skal eksporteres til et annet EØS-land eller tredjeland.

Forflytning av småfe i Norge

Hver gang småfe overføres til et nytt dyrehold i Norge, skal det merkes med et hvitt øremerke (senest sju dager etter ankomst). Den som mottar dyret har ansvaret for dette. Dersom dyret allerede har et hvitt øremerke, skal dette erstattes med nytt hvitt øremerke.

Importerte dyr

Småfe som innføres til Norge fra et EØS-land, skal beholde sin opprinnelige identifikasjon og merkes med ett lakserødt øremerke senest sju dager etter innførsel. Småfe som innføres til Norge fra tredjeland, skal merkes med to lakserøde øremerker senest sju dager etter innførsel. De opprinnelige merkene skal fjernes.

Erstatningsmerke

Øremerker skal ikke fjernes, med mindre de er blitt uleselige. Dersom dyret mister et merke, eller merket er blitt uleselig, skal dyret merkes med nytt øremerke med samme farge og individnummer som det opprinnelige.

Merket skal være forhåndspreget med MT NO og dyreholdsidentifikator eller produsentnummer. Merket skal i tillegg være forhåndspreget med en E som viser at det er et erstatningsmerke.

Hvis dyrets individnummer ikke er forhåndspreget på merket, må du skrive det på med permanent merkepenn.

Preging på innsida av øremerkene

Dersom du ønsker det, kan du få preget tekst på innsida av de visuelle øremerkene (maks 10 tegn per linje). Innsidepreging er ikke påkrevd, og ikke en del av den offisielle øremerkinga.

Regler for øremerking av småfe

Tilleggsmerker

Tilleggsmerker bruker du når du har behov for privat, ekstra øremerking, i tillegg til de offisielt godkjente øremerkene. Tilleggsmerker er ikke påkrevd, og ikke en del av den offisielle øremerkinga. Tilleggsmerkene har derfor ikke teksten MT NO, som brukes på offisielle øremerker.

Regler for øremerking av småfe

Hvem fastsetter reglene for øremerking?

Et EU-direktiv ligger til grunn for de reglene vi har for øremerking i Norge. Mattilsynet har ansvar for å tilpasse direktivet til norske forhold, og det er også Mattilsynet som forvalter regelverket. Alle produksjonsdyr i Norge skal merkes med øremerker, og for storfe og småfe er det krav om at øremerkene som benyttes, skal være godkjente av Mattilsynet.

Regler for øremerking av småfe

Vil du vite mer om reglene for øremerking av småfe?

Du må gjerne kontakte oss i OS ID dersom du har spørsmål om merking av småfe! Her har du forresten reglene for merking av sau og geit samla i en liten, hendig pdf-fil.

Vi gjør øremerkinga enklere for deg

Husdyrregisteret og Mattilsynets skjematjenester

Merking og registrering av produksjonsdyr (Mattilsynet)

OS IDs veiledninger om øremerking

Merkeforskriften; Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe (Lovdata)

about marie